Zásady ochrany osobních údajů

1          Správce osobních údajů

1.1       Správce osobních údajů Urban-furniture s.r.o.IČ 06757278, se sídlem Vlastina 889/23, Praha 6 161 00, Česká republika, v obchodním rejstříku zapsal Městský soud v Praze, C 288343, (dále jen „správce“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracované správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

1.2       Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. Dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny.

1.3       Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stánek na adrese www.urban-furniture.cz (dále jen „internetové stránky“).

1.4       Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.

2          Zpracovávané údaje

2.1       Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, dle kategorií osobních údajů, dle kategorií subjektu údajů, dle kategorií příjemců a dle doby uchování následovně:

p.č.Účel zpracováníKategorie osobních údajůKategorie subjektu údajůKategorie příjemcůDoba uchování
1Cenová nabídkakontaktklientsprávce1 rok
2Návrh mobiliářekontaktklientsprávce1 rok
3Personálníkontaktpracovníksprávce1 rok
4Statistikazařízenínvštěvníksprávce1 měsíc
5     

2.2 Jednotlivými účely zpracování se míní následující:

2.2.1    plnění smluvního vztahu znamená: vztah mezi Vámi a správcem vzniklý na základě objednávky, poptávky, registrace, na základě uzavřené smlouvy, na základě přihlášky a účasti v soutěži a podobně.

2.2.2    zaslání obchodního sdělení a nabídka produktů a služeb znamená: zaslání obchodních nabídek, a to prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem), prostřednictvím krátkých textových zpráv nebo prostřednictvím telefonního hovoru.

2.2.3    účetní a daňové účely znamená: evidence účetnictví ve smyslu účetní a daňové legislativy.

2.2.4    personální, mzdová agenda znamená: uzavírání pracovních smluv, zpracování mezd, odvody sociálního a zdravotního pojištění podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, č. 582/1991 Sb. O organizaci a provádění sociálního zabezpečení, č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

2.2.5    statistické účely znamená: anonymizované zjišťování návštěvnosti internetových stránek, dále monitoring počtu zhlédnutí stránek, času stráveného na internetových stránkách, typ zařízení, ze kterého přicházíte na internetové stránky. Data sbíráme proto, abychom mohli zkvalitňovat poskytované služby a nabízet klientům relevantní obsah.

2.2.6.   zobrazování reklam znamená: zobrazování reklam na internetových stránkách na základě statisticky zjištěných preferencí zákazníka.

2.2.7    oprávněný zájem znamená: účinná obhajoba v případě sporu, doba zpracování osobních údajů v takovém případě činí 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je veden spor. Chceme stále zkvalitňovat své služby a případně poskytovat služby nové a lepší, chceme se bránit maření takové činnosti, proto činnosti, které přispívají k naplnění tohoto cíle, jsou naším oprávněných zájmem. Oprávněný zájem e také zpracování pro účely zamezení podvodům (např. posuzování  rizikovosti uzavření smlouvy), přímý marketing (např. Nabízení relevantních služeb stávajícím zákazníkům), předávání osobních údajů v rámci skupiny podniků pro vnitřní administrativní účely, oznámení trestných činů a předání osobních údajů příslušnému orgánu, zajištění bezpečnosti sítě a informací.

2.2.8    plnění dalších zákonných povinností znamená: poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, poskytování informací jiným orgánům veřejné moci a podobně.

2.3       Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze vzájemného právního jednání, to minimálně po dobu vyřízení objednávky, provedení obchodu, zařízení služby apod., dále po dobu, kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste správci případně udělili souhlas. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou údaje zpracovány, nebo je dána právními předpisy.

2.4       Osobní údaje jsou správcem zpracovány manuálně i automatizovaně. Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně například pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti svých internetových stránek.

3          Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu

3.1       Pokud jsme od Vás získali souhlas ke zpracování osobních údajů, stalo se tak pro některý z následujících účelů:

3.1.1    Zpracování nabídky znamená: zaslání poptané a vypracované cenové nabídky za použití Vámi poskytnutých kontaktních údajů.

3.2.2    Zpracování návrhu znamená:  zaslání poptaného a vypracovaného návrhu za použití Vámi poskytnutých kontaktních údajů

3.2.3    Personální záležitosti znamená: použití Vámi poskytnutých osobních údajů za účelem personálních činností.

4          Práva subjektu údajů

4.1       Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro V8s z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoli uplatnit. Jedná se o:

4.1.1    právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

4.1.2    právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování.

4.1.3.   právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy.

4.1.4    právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracování osobních údajů.

4.1.5    právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl (a) správci, ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu, blíže viz čl. 20 GDPR.

4.1.6    právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účel splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. S právce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem, právy nebo svobodami.

4.1.7    právo souhlas se zpracování osobních údajů kdykoli odvolat, pokud jste udělili správci souhlas se zpracováním osobních údajů.

5          Cookies

5.1       Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám, používá je téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stánky.

5.2       Na internetových stránkách správce může využívat tyto druhy cookies:

5.2.1    Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.

5.2.2    Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stánku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

5.3       V souladu s ustanovením § 89 ost. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.

5.4       Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně mžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče. Pokud použití cookies nepovolíte, některé funkce a stránky nemusí fungovat, jak by měly.

5.5       K personalizaci obsahu a reklam , poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním internetových stránek vyjadřujete souhlas s propojením následujících služeb:

5.5.1    Google

5.5.2    Facebook

5.5.3    Twitter

5.5.4    Instagram

5.5.5    YouTube

5.6       Kvůli zobrazení cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných internetových stránkách předáváme těmto reklamním a sociálním sítím údaje o Vašem chování ne webu, nepředáváme jim však Vaše identifikační údaje.

6          Předávání do třetích zemí

6.1       Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

7          Informace a otázky

7.1       Další informace o právech a povinnostech při ochraně osobních údajů může subjekt získat na webových stránkách www.uoou.cz nebo prostřednictvím e-mailu na info@urban-furniture.cz.